Jak prawidłowo korzystać ze sprzętu elektrycznego w pracy?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obecnie każde biuro lub miejsce pracy jest zasilane energią elektryczną. Sprzęt elektryczny, od komputerów po maszyny, może być potencjalnie niebezpieczny i może spowodować porażenie prądem i poparzenia, jeśli jest niewłaściwie używany lub konserwowany. 

Sprawdź jak zachować bezpieczeństwo, przy pracy ze sprzętem elektrycznym.

Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych

Pracownicy powinni zadbać o prawidłowe obchodzenie się z przewodami elektrycznymi. Ważne jest, aby zawsze prawidłowo odłączać przewody, nie naciskać ani nie naciągać nadmiernie przewodów elektrycznych. Przed użyciem sprawdź również, czy wszystkie przewody i wtyczki są uszkodzone. Jeśli zauważysz uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie używaj tego sprzętu.

Unikaj kontaktu z prądem pod napięciem

Najlepszym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa jest trzymanie się z dala od zagrożenia elektrycznego. Niewykwalifikowany personel nie powinien wchodzić w interakcję ani zbliżać się do prądu elektrycznego o napięciu większym niż 50 V. Jeśli musisz pracować w tym samym obszarze lub pomieszczeniu, co zagrożenie elektryczne lub sprzęt działający pod napięciem większym niż 50 V, zachowaj bezpieczną odległość.

Odpowiednie zabezpieczenia

W celu ochrony pracowników przed wszelkimi zagrożeniami elektrycznymi należy zawsze stosować zabezpieczenia. Drzwi szafki na panelach elektrycznych powinny być zawsze zamknięte, a panele nie powinny mieć otworów, w których pracownik mógłby zetknąć się z odsłoniętymi przewodami. Jeśli nie można zamknąć szafek lub nie można całkowicie zamknąć zagrożenia elektrycznego, należy zastosować ekrany, bariery lub materiały izolacyjne. Należy umieścić znaki ostrzegające pracowników o niebezpieczeństwie, a obszar przed panelem elektrycznym powinien być wolny od jakichkolwiek przeszkód.

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku materiałów łatwopalnych

Urządzenia elektryczne, które mogą spowodować pożar, nie mogą być używane w obecności łatwopalnych oparów, gazów lub pyłów. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy wykwalifikowany personel podejmie działania w celu zablokowania i odizolowania źródeł energii elektrycznej, zanim te potencjalnie łatwopalne materiały będą mogły zostać użyte lub sprzęt elektryczny zostanie zaprojektowany do użytku w tego typu warunkach.

Wykwalifikowany personel

Jeśli napotkasz przewód elektryczny pod napięciem, trzymaj się z daleka. Tylko wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel powinien pracować przy przewodach elektrycznych pod napięciem. Te same środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego dotyczą niebezpiecznych urządzeń elektrycznych. Do wszelkich zagrożeń elektrycznych pod napięciem powinien podchodzić i zarządzać nimi wyłącznie wykwalifikowany personel. W przypadku zauważenia niepilnowanego przewodu elektrycznego pod napięciem należy powiadomić odpowiedni personel ds. bezpieczeństwa elektrycznego, który powinien natychmiast umieścić fizyczne bariery ochronne.

Zawsze przestrzegaj zasad BHP 

Każda firma ma unikalne praktyki pracy w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, w zależności od sprzętu elektrycznego i zagrożeń występujących w Twojej branży i miejscu pracy. Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z firmowymi praktykami bezpieczeństwa elektrycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym pracownikom. Odzież robocza jest równie ważna, nie zapomnij o niej podczas pracy w niebezpiecznych warunkach.

Porażenie prądem może skończyć się śmiercią

Sprzęt i części pod napięciem elektrycznym nie różnią się wyglądem od tych pozbawionych napięcia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, najlepiej założyć, że każda część elektryczna jest pod napięciem. Chroń siebie i innych, przestrzegaj zasad BHP.